Obrazuj se!


Knjiga "Lica i naličja pravednosti u ocenjivanju"

Registrujte se na sajt i preuzmite knjigu besplatno!

Registruj se

Polazeći od različitih teorijskih perspektiva o ocenjivanju u knjizi se gradi konceptualni okvir za razumevanje pravednosti u ocenjivanju, pri čemu se izdvajaju tri koncepta: metrijski, pedagoški i društveni. Monografija sadrži prikaz i analizu ovih koncepata, što prati i pozivanje čitaoca da preispituje sopstvene predstave o ocenjivanju i da razmišlja o načinu na koji pravednost može postati i biti odlika ocenjivanja. 

U knjizi je prikazana analiza shvatanja ocenjivanja i pravednosti u ocenjivanju koja se prepoznaju u aktuelnoj prosvetnoj legislativi u Republici Srbiji i saopšteni su rezultati istraživanja o tome kako nastavnici razumeju pravednost u ocenjivanju, kako procenjuju pravednost postojećih praksi ocenjivanja u školama i koje prepreke prepoznaju na putu ka ostvarivanju pravednosti u ocenjivanju. 

U zaključnim razmatranjima su, pored sumiranja ključnih uvida iz teorijske analize i sprovedenog istraživanja, ponuđeni i predlozi koji se odnose na promene u praksi i prosvetnoj legislativi. Takođe, otvorena su i nova pitanja koja predstavljaju prostor ne samo za dalja istraživanja, već i za razmatranje načina delovanja u praksi.

O autoru

Milan Stančić (1985) rođen je u Nišu gde je i diplomirao pedagogiju na Filozofskom fakultetu. Zvanje ­doktora pedagoških nauka stekao je 2015. godine odbranom doktorske disertacije na temu „Načini evaluacije i građenje značenja kvaliteta rada nastavnika” na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Od 2016. godine zaposlen je na Odeljenju za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu na Katedri za didaktiku sa metodikom. Učestvuje u planiranju i realizaciji nastave iz predmeta: Jezik i obrazovanje, Planiranje u nastavi, Praćenje i ocenjivanje u nastavi, Interaktivne metode u nastavi, Evaluacija rada nastavnika, Nastavnik kao istraživač, Film u nastavi.

Glavna područja njegovog istra­živa­čkog interesovanja su: kvalitet i evaluacija nastave i rada nastavnika, ­sociokulturni pristup nastavi i ocenjivanju, obrazovanje i društvena pravda.

Štampano izdanje knjige

Štampano izdanje knjige možete nabaviti na Institutu za pedagogiju i andragogiju, Filozofskog fakulteta u Beogradu.